Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů pro klienty a zákazníky Vyškoleno.cz

Úvod

V rámci Vyškoleno.cz považujeme ochranu soukromí a osobních údajů našich klientů za prvořadou prioritu.

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) vysvětlují, jakým způsobem a v jakém rozsahu může Svaz průmyslu a dopravy České republiky (dále jen „SP ČR“) jakožto provozovatel webové stránky Vyskoleno.cz a  správce osobních údajů shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje. Dále zde naleznete informace o právech, která máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

 • Základní principy zpracování – obecné prohlášení o ochraně osobních údajů
  • Vaše osobní údaje budeme vždy zpracovávat korektně a zákonným a transparentním způsobem. Při shromažďování Vašich Osobních údajů Vás budeme informovat o každém příslušném údaji a oznámení ohledně tohoto shromažďování a postupech a zejména pak o účelu zpracování a příjemcích těchto údajů.
  • Vaše osobní údaje budou shromažďovány pouze pro konkrétní, výslovně stanovené a zákonné účely a způsobem, který je s těmito účely slučitelný.
  • Shromažďované údaje budou odpovídající, relevantní a nebudou nadbytečné s ohledem na účel, pro který jsou shromažďovány.
  • Zpracovávané údaje budou přesné, úplné a v případě potřeby aktualizované.
  • Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu, která nepřesáhne dobu nutnou pro splnění účelu, pro něž jsou údaje shromažďovány a zpracovávány.
  • Realizací přiměřených bezpečnostních technických a organizačních opatření zajistíme bezpečnost, integritu a důvěrnost Vašich osobních údajů.

 • Které právní předpisy se použijí
Při zpracování osobních údajů dbáme na dodržování příslušných právních předpisů, které se týkají ochrany osobních údajů, tedy zejména:
 • platné právní úpravy obsažené v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), které nabývá účinnosti k 25. květnu 2018;
 • zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

Informace o zpracování osobních údajů

Subjekty údajů (aneb čí osobní údaje zpracováváme)

V souvislosti s poskytováním svých online školení a dalších souvisejících služeb Vyškoleno.cz zpracovává SP ČR (jakožto tzv. správce osobních údajů) osobní údaje svých zákazníků, účastníků kurzů, objednatelů a dalších osob, které mají přístup do aplikací.

Osobní údaje (které osobní údaje zpracováváme a z kterých zdrojů pocházejí)

"Osobní údaje" jsou jakékoli informace, které jsou s Vámi, jakožto fyzickou osobou, spojeny (mohou to být například kontaktní údaje, platební údaje, údaje o průběhu absolvovaných kurzů aj). Vždy zpracováváme jen údaje, které jsou přiměřené, relevantní a nezbytné s ohledem na účel, pro který je zpracováváme. Naopak nikdy neshromažďujeme citlivé údaje našich klientů.

Osobní údaje získáváme přímo od Vás jakožto subjektu údajů (ať už tím, že nám je sdělíte při registraci nebo na základě Vašeho využívání našich služeb), dále od třetích osob a případně z veřejných evidencí. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně bez získání některých údajů není poskytnutí našich služeb možné (přihlašovací údaje, údaje o provedení platby aj.).

Vyškoleno.cz shromažďuje a zpracovává osobní údaje:

 • osobní údaje účastníků kurzů
  • účel: přihlášení do kurzu, účasti v něm, včetně všech souvisejících aktivit (např. vyhodnocení úspěšnosti školení, vystavení certifikátu, zasílání informačních e-mailů týkajících se průběhu kurzu atp.)
  • právní titul zpracování: plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je účastník kurzu (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), případně oprávněný zájem třetí strany – objednatele kurzu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
  • rozsah osobních údajů: identifikační údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa, uživatelské jméno, heslo), informace o zakoupených a absolvovaných kurzech, hodnocení, průběhu, datu a času absolvování, informace týkající se využívání služeb a internetových stránek, korespondence a jiná komunikace se subjektem
  • doba zpracování: 3 roky od ukončení kurzu;
 • osobní údaje objednatelů a dalších osob, které mají přístup do aplikace kurzu:
  • účel: správa kurzů a související činnosti
  • rozsah osobních údajů: identifikační údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa, uživatelské jméno, heslo), informace o zakoupených a absolvovaných kurzech, jméno a příjmení osob, které se na kurz přihlásily, informace o průběhu kurzu, informace o platbách, členství v SP ČR a fakturační údaje
  • právní titul zpracování: plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je objednatel (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
  • doba zpracování: 10 let od ukončení kurzu;
 • osobní údaje návštěvníků stránek a aplikací pomocí cookies – více informací dále;
 • Vaši e-mailovou adresu můžeme používat k tomu, abychom Vás formou obchodních sdělení informovali o dalších službách, které nabízí Svaz průmyslu a dopravy ČR jako provozovatel webové stránky Vyskoleno.cz a jeho partneři. Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu je naším oprávněným zájmem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení máte kdykoliv – v zasílaných zprávách Vám jednoduše připomeneme jak;
 • účetní a daňové doklady, kterými poskytované služby vyúčtováváme, mohou též obsahovat některé osobní údaje (např. jméno a příjmení objednatele, účastníka, typ poskytnuté služby). Tyto doklady uchováváme pouze pro účely splnění povinností stanovených relevantními účetními a daňovými právními předpisy, po dobu uloženou těmito předpisy;
 • další účely slučitelné s účely, pro které byly osobní údaje shromážděny (potřebné pro výkon a obhajobu právních nároků).

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů (aneb kdo má přístup k osobním údajům?)

Neprodáváme ani jinak neposkytujeme Vaše osobní údaje jiným komerčním subjektům.

Osobní údaje zpracovává přímo správce (SP ČR) nebo jeho smluvní zpracovatelé, kteří rovněž poskytují dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů. Zpracování osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech. Aktuálně je zpracovatelem osobních údajů společnost IBM Česká republika, s.r.o. a dílčím zpracovatelem společnost Global Client Services IBM Learning.

Osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru (např. zpracovatelům). V souladu s právními předpisy mohou být osobní údaje předávány i do zemí mimo Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor. Aktuálně jsou osobní údaje předávány do Spojených států amerických v rámci mechanismu pro bezpečné předávání osobních údajů z EU do USA s názvem Privacy Shield.

Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům nebo jiným subjektům v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem).

Osobní údaje mohou být předány partnerům Vyškoleno.cz, kterými jsou PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, se sídlem Jáchymova 26/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26692392 a IBM Česká republika, spol. s r.o., se sídlem V parku 2294/4, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 14890992, za účelem zajištění služeb Vyškoleno.cz. S Vaším předchozím souhlasem Vám mohou naši partneři zasílat svá obchodní sdělení. S Vaším souhlasem nebo na základě Vašeho příkazu mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům. Možnost odvolat souhlas a odmítnout zasílání obchodních sdělení máte kdykoliv – v zasílaných zprávách Vám jednoduše připomeneme jak.

Jakým způsobem zajišťuje Vyškoleno.cz ochranu osobních údajů?

Uplatňujeme opatření nezbytná k bezpečnému uchování informací v elektronické nebo fyzické podobě, a k zabránění neoprávněnému přístupu, změnám či zveřejnění informací. Naše zásady zabezpečení informací jsou podporovány řadou bezpečnostních standardů, procesů a postupů. Informace ukládáme v prostorách s omezeným přístupem nebo v elektronických databázích vyžadujících přihlašovací údaje a hesla. Požadujeme, aby poskytovatelé našich datových úložišť a jiní zpracovatelé splňovali příslušné standardy průmyslového zabezpečení. Všichni partneři, zaměstnanci a poskytovatelé služeb, kteří mají přístup k důvěrným informacím, podléhají povinnosti mlčenlivosti.

Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

Řádné zpracování a ochrana Vašich osobních údajů jsou pro nás jednou z nejvyšších priorit. Vyškoleno.cz zpracovává Vaše osobní údaje vždy v souladu s právními předpisy a ze zákonných důvodů. Pokud byste chtěli využít kteréhokoli z Vašich práv, kontaktujte nás, prosím, na níže uvedené adrese.

Právo odvolat souhlas v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu

Zpracováváme-li Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, můžete takový souhlas kdykoli bez jakýchkoli vícenákladů odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas lze kdykoli písemně zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní adresu Vyškoleno.cz uvedenou níže, a to bez jakýchkoli následků pro naše společné stávající anebo budoucí smluvní vztahy.

Právo na přístup

Jakožto subjekt údajů máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím ohledně zpracování. Dále máte právo požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, které se Vás týkají.

Právo na opravu

Informace, které o Vás zpracováváme, by měly být aktuální a přesné. Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, případně doplnili neúplné osobní údaje. Informujte nás, prosím, o všech změnách týkajících se Vašich osobních údajů na níže uvedené adrese.

Právo na výmaz

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • odvoláte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a na naší straně neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování,
 • vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a na naší straně neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění naší právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
Výše uvedené podmínky se neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné:
 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace
 • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je jsme pověřeni;
 • z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování; nebo
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Právo na omezení zpracování

Jakožto subjekt údajů máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů pokud:

 • popíráte přesnost osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost Vašich osobních údajů ověřit;
 • zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale Vy odmítáte jejich výmaz a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • zpracování Vašich osobních údajů již není z naší strany potřebné, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo
 • jste vznesli námitku proti zpracování z důvodu rozhodování pouze na základě automatizovaného zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování omezeno na základě některého z výše uvedených důvodů, mohou být dotčené osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. O zrušení omezení zpracování Vašich osobních údajů jsme povinni Vás předem informovat.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytl(a) na základě souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci nebo je-li to technicky proveditelné pověřit předáním osobních údajů druhému správci nás. Výkonem práva na přenositelnost osobních údajů není dotčeno Vaše právo na výmaz osobních údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování

Je-li zpracování prováděno pro účely oprávněných zájmů Vyškoleno.cz či třetí strany, včetně souvisejícího profilování, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu (včetně profilování), máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a Vaše osobní údaje nebudou již pro tyto účely zpracovávány.

Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (včetně profilování)

Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (včetně profilování), které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás jinak významně dotýkalo. Nemusíte se bát, při zpracování osobních údajů ze strany Vyškoleno.cz nedochází k použití Vašich osobních údajů k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

Kontakty a další informace

Správce osobních údajů: Svaz průmyslu a dopravy České republiky, se sídlem Freyova 11, 190 00  Praha 9, IČO 00536211, zapsaný ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, odd. L, vl. 3148, tel. 225 279 101, email: spcr@spcr.cz.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete rovněž obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, WWW: www.uoou.cz.

Tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně přezkoumáváme a vyhrazujeme si právo na jejich případnou změnu.

Poslední aktualizace: 21. května 2018.

Informace o souborech cookies

Naše internetové stránky používají soubory cookies. Jde o malé textové soubory, které jsou ukládány do Vašeho prohlížeče nebo zařízení navštívenými internetovými stránkami. Pomocí cookies Vás můžeme odlišit od ostatních uživatelů a sbírat informace o způsobu používání našich stránek (např. počet návštěvníků, doba, kterou zde strávili nebo jaký obsah je zajímal).


Tyto informace jsou anonymní (např. jaký používáte prohlížeč a název domény poskytovatele Vašeho internetového připojení) a využíváme je pouze za účelem zlepšování a správného fungování našich stránek. Nesnažíme se identifikovat jednotlivé návštěvníky, pokud neuvedou své kontaktní údaje prostřednictvím některého z formulářů na stránkách.

Používané cookies soubory mohou být následujícího typu:
 • Esenciální cookies – Jedná se o cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování našich stránek. Zahrnují, například, cookies umožňující Vám přihlásit se do zabezpečených částí našich stránek.
 • Analytické cookies – Umožňují nám rozpoznat a spočítat návštěvníky našich stránek a zjistit, jak se uživatelé po stránkách pohybují. Pomáhá nám to zlepšit způsob, jakým naše stránky fungují, například, aby mohli uživatelé snadno najít informace, které je zajímají.
 • Trackingové cookies – Jsou používány k tomu, aby Vás stránky rozpoznaly, pokud se na ně vrátíte. To nám umožňuje personalizovat pro Vás obsah a zapamatovat si vaše preference.
 • Remarketingové cookies - Tyto cookies zaznamenávají, které stránky jste navštívili a odkazy, které jste využili. Tyto informace jsou využívány k personalizaci obsahu a reklamy na stránkách, tak aby více odpovídaly Vašim zájmům. K tomuto účelu je můžeme rovněž sdílet s třetími osobami (například s poskytovateli reklamy). V tuto chvíli remarketingové cookies na Vyškoleno nevyužíváme, lze však očekávat, že např. v průběhu marketingových či jiných komunikačních kampaní tomu tak bude.


Soubory cookies vlastní a převzaté

Zda je soubor cookies "vlastní" nebo "převzatý", se odvíjí od domény, která ho do Vašeho zařízení nebo vyhledávače umístí. Soubory cookies "vlastní" ukládá webový server, který uživatel v tuto chvíli navštěvuje. Převzaté soubory cookies jsou ty, které jsou umístěny jinou doménou, než je web navštívený uživatelem.

Trvalé soubory cookies

Tyto soubory cookies zůstanou ve Vašem zařízení po dobu v nich uvedenou. Jsou aktivovány pokaždé, když navštívíte webový server, který daný soubor cookies vytvořil.

Dočasné soubory cookies

Tyto soubory cookies umožňují provozovatelům webových stránek propojovat akce uživatele během používání prohlížeče. Soubory cookies jsou vytvořeny, když otevřete okno prohlížeče a smazány při jeho zavření.

Více informací o jednotlivých cookies a jejich účelu, ke kterému je používáme, naleznete v následujícím seznamu:

 • Google Analytics - analytické a trackingové cookies s trvanlivostí 6 (nid) a 24 měsíců (_ga, _gat, _gid)
 • Joomla_user_state - esenciální cookies pro identifikaci stavu uživatele s perzistentní trvanlivostí
 • nrid - esenciální cookie pro identifikaci spojení a správnou navigaci s trvanlivostí do 25.3.2021
 • 1029b68035e06d0dd6726a0967228dbf - esenciální cookie pro autentizaci s perzistentní trvanlivostí

Stránky třetích stran
Naše internetové stránky obsahují odkazy na jiné weby, které jsou kontrolovány třetími stranami.

Návštěvníci by se měli seznámit se zásadami ochrany soukromí těchto stránek a uvědomit si, že nepřijímáme odpovědnost za způsob, jakým zpracovávají Vaše osobní údaje.

Blokování souborů cookies
Při přístupu na naše internetové stránky byly soubory cookies odeslány do Vašeho prohlížeče a uloženy ve Vašem zařízení.

V nastavení Vašeho prohlížeče si můžete zapnout nebo vypnout jejich ukládání. Pokud však ukládání cookies odmítnete, je možné, že nebudete moci naplno využít funkce, které Vám naše stránky nabízejí.

Způsob odstraňování souborů cookies se v jednotlivých prohlížečích liší. Konkrétní pokyny najdete v záložce "Nápověda" ve Vašem prohlížeči. Podrobnější informace o správě souborů cookies u nejběžnějších internetových prohlížečů naleznete zde:

Pokračováním používání našich internetových stránek beze změny nastavení ochrany osobních údajů souhlasíte s používáním souborů cookies.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat pomocí nastavení Vašeho internetového prohlížeče.