Podmínky pro poskytování služeb Vyškoleno

Služby Vyškoleno jsou zákazníkům poskytovány dle dále uvedených podmínek

1. Úvodní ustanovení

 • Kontaktní údaje poskytovatele: Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Freyova 11, 190 00, Praha 9, IČO 00536211, zapsaný ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, odd. L, vl. 3148, tel. 225 279 812, email: objednavka@vyskoleno.cz (dále jen „poskytovatel“).
 • Tyto podmínky poskytování služeb Vyškoleno (dále jen „podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě nebo v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím webové stránky www.vyskoleno.cz (dále jen „webové stránky“).
 • Poskytování služeb je poskytovatelem realizováno na webových stránkách, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky internetového obchodu (dále jen „internetový obchod“).
 • Zákazníkem může být jen podnikatel.
  • Podnikatelem je fyzická či právnická osoba, která není spotřebitelem a uzavírá smlouvu s poskytovatelem (nebo s ním jinak jedná) v rámci své vlastní obchodní, výrobní nebo obdobné činnosti nebo při výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet takové osoby (tato osoba bude dále v ustanoveních těchto podmínek, označována jako „zákazník “);
  • Fyzická osoba, která užívá služby anebo produkty poskytovatele, je v těchto obchodních podmínkách označována jako „uživatel“.
 • Plnění poskytovatele je možno sjednat i pro třetí osobu (uživatele). Zákazník je povinen seznámit uživatele s těmito obchodními podmínkami a uživatel je povinen se jimi řídit.
 • Smluvní vztahy neupravené těmito podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
 • Informace o zpracování a ochraně osobních údajů jsou upraveny zvlášť v Zásadách ochrany osobních údajů umístěných na webové stránce zde.
 • Ustanovení podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními podmínek. Smlouva a podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít jen v českém jazyce.

2. Předmět služby

 • Předmětem služby je:
  • Online školení – spočívající v právu uživatele na přístup k digitálnímu obsahu školení v elektronické formě. Obsah a rozsah školení, popř. doprovodných služeb, výše ceny včetně DPH vztahující se ke školení jsou uvedeny v internetovém obchodě přímo u konkrétního školení.
  • Prezenční školení – spočívající v právu uživatele k účasti na prezenčním školení. Obsah a rozsah školení, datum konání, výše ceny včetně DPH vztahující se ke školení jsou uvedeny v internetovém obchodě přímo u konkrétního školení.
  • Školení na míru / osobní konzultace – individuálně sjednaná služba na základě poptávky zákazníka.

3. Uživatelský účet

 • Na základě registrace zákazníka provedené na webové stránce může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět objednávání služeb (dále jen „uživatelský účet“).
 • Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou poskytovatelem považovány za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 • Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá.
 • Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Uzavření smlouvy

 • Internetový obchod obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Pro objednání služeb prostřednictvím internetového obchodu vyplní zákazník objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaných službách - druh a množství služeb/licencí
  • objednateli/zákazníkovi – včetně identifikačních údajů (dále společně jen jako „objednávka“).
 • Před zasláním objednávky poskytovateli je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zákazník poskytovateli kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné.
 • Odeslání objednávky se považuje za takový úkon zákazníka, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané služby, cenu služby, osobu zákazníka, způsob úhrady ceny služby, a je pro smluvní strany závazným návrhem smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení zákazníka o tom, že se s těmito podmínkami seznámil.
 • Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí emailem. Objednávka zákazníka se považuje za návrh smlouvy a má platnost sedm (7) dnů.
 • Zákazník je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (typu služeb, množství služeb, výše ceny služeb) požádat poskytovatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Poskytovatel potvrdí zákazníkovi přijetí objednávky v nejbližší možné době (v závislosti na pracovní době, dostupnosti služeb). Přijetí objednávky zašle poskytovatel zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“), současně s tímto přijetím objednávky zašle poskytovatel zákazníkovi přidělený variabilní symbol, odkaz na tyto podmínky v elektronické podobě, případně další dokumenty.
 • Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací).
 • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže poskytovatel splnit, zašle zákazníkovi na elektronickou adresu zákazníka pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko zákazníka.
 • Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací zákazníka prostřednictvím elektronické pošty.
 • Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (zejména náklady na internetové připojení) si hradí zákazník sám.

5. Cena služby a platební podmínky

 • Cenu služby může zákazník uhradit poskytovateli následujícími způsoby:
  • Bankovním převodem na základě faktury, resp. daňového dokladu
  • Bezhotovostní online platbou pomocí platební karty (v přípravě)
 • Vzhledem k tomu, že uvedené způsoby platby nesplňují formální náležitosti pro evidovanou tržbu podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, poskytovatel nepodléhá evidenční povinnosti, a tedy nemusí zasílat údaje o platbě správci daně, ani vystavovat zákazníkovi účtenku podle tohoto zákona.
 • V případě bezhotovostní platby je cena služby splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy. Poskytovatel požaduje uhrazení celé ceny služby ještě před zpřístupnění služby zákazníkovi.
 • V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uvést při úhradě variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit cenu služby splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
 • Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel zákazníkovi po uhrazení ceny služby a zašle jej zákazníkovi v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka. Zákazník souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.

6. Odstoupení zákazníka od smlouvy

 • Zákazník nemá ze zákona právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti (14) dnů od zpřístupnění služeb. Odstoupit od smlouvy může zákazník při podstatném porušení smlouvy ze strany poskytovatele.

7. Odstoupení poskytovatele od smlouvy

 • Do doby zpřístupnění služby zákazníkovi je poskytovatel oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit.
 • Poskytovatel má dále právo odstoupit od smlouvy, je-li zákazník v prodlení s úhradou ceny služby.
 • V případě odstoupení poskytovatele od smlouvy, se tento pokusí zákazníka kontaktovat a dohodnout se na dalším postupu, jinak vrátí zákazníkovi na jeho účet do 14 dnů od odstoupení od smlouvy uhrazenou platbu.

8. Práva z vadného plnění

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 • Poskytovatel odpovídá zákazníkovi za to, že služba při zpřístupnění nemá vady. Zejména poskytovatel odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy poskytovatel službu zpřístupnil:
  • má služba vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které poskytovatel popsal nebo, které zákazník očekával s ohledem na povahu služby,
  • je služba použitelná k účelu, který pro jeho použití poskytovatel uvádí nebo ke kterému se služba tohoto druhu obvykle používá,
  • je služba v odpovídajícím množství,
  • služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u poskytované služby do šesti (6) měsíců ode dne zpřístupnění služby poskytovatelem zákazníkovi. Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník u poskytovatele prostřednictvím elektronické pošty. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy byla vada oznámena poskytovateli, a bylo uplatněno právo z odpovědnosti za poskytnuté vady.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

 • Poskytovatel není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. Závěrečná ustanovení

 • Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu zákazníka či uvedenou zákazníkem v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce poskytovatele.
 • Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
 • Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 27.8.2018. Znění obchodních podmínek může poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.